Proiectul „ Tinerii împotriva violenţei”

Proiect finanţat din Fondul Social European şi implementat de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia OSC şi Organizaţia „Salvaţi Copiii”. Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesionalã iniţialã de calitate.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeazã dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţã în şcoalã, în vederea dezvoltãrii capacitãţii instituţionale a diferitelor structuri cu rol în domeniu şi a competenţelor resurselor umane implicate în educaţie.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului urmãresc:

dezvoltarea unui sistem performant de monitorizare a fenomenului violenţei în şcoli şi a unui cadru metodologic comun la nivelul tuturor judeţelor;

implementarea unor activitãţi de conştientizare a ploblematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice;

acordarea de sprijin pentru dezvoltarea instituţionalã a structurilor cu responsabilitãţi în coordonarea la nivel naţional, judeţean, local cu responsabilitãţi în combaterea fenomenelor de violenţã  în şcoalã;

crearea unei reţele de formatori cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare la diferite niveluri de decizie;

creşterea capacitãţii instituţionale a centrelor de formare judeţene pentru îmbunãtãţirea calitãţii şi diversificarea ofertei de formare în domeniul violenţei şcolare;implicarea activã a elevilor în activitãţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare organizate în context şcolar şi extraşcolar.

Grupurile ţintã

Grupurile ţintã vizate în proiect sunt constituite din elevi, personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, directori şi membri ai consiliilor de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt.

Activitãţile proiectului

Crearea şi implementarea unui sistem de monitorizare a fenomenelor de violenţã în şcoli;

Sprijin pentru dezvoltarea instituţionalã;

Formarea în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei;

Formarea elevilor şi voluntariat;

Activitãţi de comunicare.

Rezultatele proiectului

Perfectarea unui sistem de monitorizare a fenomenelor de violenţã în şcoli;

Sprijin pentru dezvoltare instituţionalã;

Formarea în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoalã;

Formarea elevilor implicaţi în programul de gestionare a conflictelor şi comunicare / interacţiune non-violentã.

Problematica violenţei în şcoli reprezintã un interes constant al politicilor europene contemporane, devenind în mod oficial o problemã politicã. Recunoscutã ca o realitate la nivel şcolar, caracteristicã tuturor timpurilor, violenţa şcolarã are amploare şi manifestãri diferite de la un sistem de învãţãmânt la altul. La nivel European este larg acceptatã importanţa problemei violenţei şcolare şi necesitatea promovãrii unor politici la nivelul sistemelor de educaţie prin care acest fenomen sã fie redus. Proiectul “Tinerii împotriva violenţei” îsi propune educarea non-violentã a copilului, astfel încat acesta sã nu preia modelul comportamental violent al adulţilor, sã nu înteleagã şi sã accepte violenţa ca pe ceva firesc, sã înveţe sã işi gestioneze propriile conflicte şi sã asimileze metode de relaţionare non-violente, sã dezvolte şi sã adopte un comportament echilibrat în relaţiile cu ceilalti.

“Intoleranţa este o formã de violenţã şi un obstacol în dezvoltarea unui adevarat spirit democratic” Mahatma Gandhi(1869-1948)